Därför ändrar vi kartan

Vi ska ta kollektivtrafiken till nya höjder

X-trafiks uppdrag är att utveckla och samordna särskild och allmän kollektivtrafik för så många människor som möjligt för ett hållbart resande. Vi vet att kollektivtrafiken fyller en viktig roll i dagens samhälle och att den kommer att få en ännu större betydelse i framtiden. En hållbar värld byggs med hjälp av hållbart resande och få färdmedel är så bra för miljön som våra bussar och tåg.

Kollektivtrafiken är dessutom något som förenar oss och skapar möjligheter för alla människor – att ta sig till jobb, till studier, till nya möjligheter. Vår vision är också ”goda utsikter för ett livskraftigt Gävleborg, där kollektivtrafiken är en självklar del i ett hållbart samhälle”. Nu står vi i startgroparna för att skapa en kollektivtrafik som tar oss in i framtiden. Vårt första steg är att rita om vår zonkarta och därmed resandet för hela vårt län.

Nya resmönster

Hur mycket det kostar att resa med X-trafik från en plats till en annan styrs av vår zonindelning. Dagens zonkarta är över 30 år gammal och kommer från en tid när resandet i vårt län såg annorlunda ut. Tätorternas betydelse har förändrats, vissa har utvecklats till att bli regionala centrum; målpunkter i länet som människor reser till för arbete, utbildning och handel. Med tiden har det skapat ett allt större behov av en zonindelning som tar hänsyn till de nya resmönstren. Därför har vi skapat en ny zonkarta som gör det möjligt för många människor att resa längre, en zonkarta som gjort vårt län större.

Priset speglar inte utbud och möjligheter

För att förstå förändringen är det viktigt att komma ihåg att vår kollektivtrafik inte bär sina egna kostnader. Ungefär hälften av X-trafiks finansiering kommer från biljettintäkter, den andra halvan betalas av länets skattebetalare. Det betyder att hela länet är med och betalar för kollektivtrafiken. Men alla har inte samma möjlighet att utnyttja den. Turtätheten på landsbygden är till exempel sämre än den i de större tätorterna. Därför har vi i den nya zonmodellen arbetat för det ska vara billigare att resa längre och på så vis minska gapet mellan vad invånarna på landsbygden och de i tätorterna får ut av länets kollektivtrafik.